Over Maarten

Maarten Koningsveld (1979) studeerde politicologie en werkt als strategisch adviseur, projectleider, penvoerder, spreker en facilitator. Hij is een een verbinder pur sang en verbindt inhoud met mensen en technische oplossingen met een begrijpelijke procesaanpak. Hij is snel van begrip en kan complexe of technische onderwerpen goed vertalen naar beleidsmakers en andere generalisten – en andersom. Hij heeft veel ervaring als penvoerder, waarbij hij de (vaak wollige) input van velen kan verwerken tot gedragen en to-the-point beslisstukken. Ook heeft hij een bewezen track-record in het vertalen van grote, complexe implementatievraagstukken naar een concrete en uitvoerbare aanpak.

Digitalisering, disruptieve innovaties en maatschappelijke veranderingen tekenen de tijd waarin we nu leven. De manier waarop we wonen, werken en samenleven verandert steeds sneller. Hij gelooft dat samenwerking tussen mensen én tussen organisaties een belangrijke voorwaarde is om de kansen en uitdagingen van die steeds snellere veranderingen succesvol aan te kunnen.

Opdrachtgevers zijn veelal decentrale overheden die worstelen met complexe vraagstukken, zoals de implementatie van een nieuwe wet of het opzetten van een samenwerking die een rolverandering van de organisatie vergt. Maarten heeft kennis van de informatiehuishouding van overheidsorganisaties, van de manier waarop ambtelijke apparaten functioneren en kent ook de regels van het politieke en maatschappelijke spel waar gemeenten en provincies mee te maken hebben. Het maakt Maarten bij uitstek een geschikte adviseur om decentrale overheden te helpen om de grote vraagstukken waar ze mee geconfronteerd worden op een integrale en toekomstgerichte manier aan te pakken. Maarten heeft daarbij oog voor beleids- en organisatiedoelen op de lange termijn, maar ook voor concrete acties waar je direct mee kunt starten.

Hij werkte aan de technische kant in de wereld van verkeer en vervoer, zoals de afstelling van verkeersregelingen en het tot stand komen van standaarden voor verkeersmanagement en verkeersinformatie, maar nog meer aan de proceskant. Hij was bijvoorbeeld actief als politiek lobbyist en als secretaris van diverse multi-stakeholder-overleggen. Maarten heeft een goed gevoel voor de belangen en  verhoudingen tussen markt en overheid en heeft zich bewezen als een vaardig en enthousiasmerend facilitator van marktconsultaties en andere co-creatie bijeenkomsten. Binnen gemeentelijke organisatie bouwde hij een track-record op in het begeleiden van complexe implementatietrajecten.

Door gevoel voor de kansen en mogelijkheden van technische oplossingen enerzijds en drijfveren van mensen en partijen anderzijds helpt Maarten om ambitieuze plannen door goede samenwerking en breed draagvlak daadwerkelijk ten uitvoer te laten komen. Hij heeft oog voor de business case die vaak nodig is om een project of samenwerking een succes te maken en kan die gemakkelijk vertalen op een manier die voor alle betrokkenen begrijpelijk is. Zijn enthousiasmerende manier van spreken en faciliteren leidt vaak tot energieke bijeenkomsten waarin commitment gegeven wordt.

Persoonlijke informatie
Maarten is getrouwd en woont met zijn vrouw Relinde en hun zoon Thomas (2016) in Rijswijk (ZH). In zijn vrije tijd is hij o.a. actief als voorzitter van Stichting Duivesteyn. U kunt Maarten bereiken via info@MaartenKoningsveld.nl of via 06-189.41.037.